Een samenleving waarin iedereen mee kan doen,
begint met toegankelijke informatie.

Studio Flessenpost

In onze huidige maatschappij is de informatievoorziening vaak vooral gericht op de gemiddelde burger, waardoor grote groepen mensen in onze samenleving niet of slecht bereikt worden. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en het welzijn. Als Studio Flessenpost vinden wij het daarom hoog tijd voor een nieuwe kijk op communicatie.

Studio Flessenpost streeft naar een inclusieve maatschappij, waarin informatie binnen een sociaal maatschappelijke context voor iedereen begrijpelijk is en communicatiedrempels overbrugd worden.

In 2017 is Studio Flessenpost opgericht door Simone van Daelen en Marleen Klapwijk. Als grafisch ontwerpers hebben wij ons gespecialiseerd in het ontwikkelen van visuele, laagdrempelige communicatiemiddelen en advies om in te zetten in een sociaal maatschappelijke context.

We maken informatie begrijpelijk door middel van ontwerp en concept, waarbij we vooral aandacht hebben voor mensen die niet via reguliere informatiestromen worden bereikt. Denk hierbij aan doelgroepen met lagere gezondheidsvaardigheden, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of mensen met een licht verstandelijke beperking. Als ontwerpers hebben wij onze kennis over dit onderwerp opgebouwd vanuit de praktijk, binnen opdrachten die wij hebben gedaan en vanuit gesprekken met relevante professionals.

Door middel van ontwerpend onderzoek, in co-creatie met onze samenwerkingspartner(s), proberen we tot een duurzaam en inclusief product te komen. Wij bekijken per situatie wat er nodig is om een communicatief middel te ontwikkelen. We richten ons hierbij op de professionals die met groepen willen communiceren waarbij een communicatiedrempel bestaat, en geven hen de middelen om deze communicatie te verhelderen en te vergemakkelijken. Ook kijken we steeds weer naar de informatie die gecommuniceerd moet worden, en hoe we dit het beste kunnen doen, zodat het aansluit bij de doelgroep.

Wij doen ontwerpend onderzoek, en werken nauw samen met onze opdrachtgevers, experts en andere makers. Met onze frisse blik kunnen we buiten de gebaande paden kijken, en zien we vernieuwende oplossingen. Ook hebben we als grafisch ontwerpers een sterke basis als het gaat om communiceren met beeld en taal, die we nu verdiept hebben met onze kennis over het ontwikkelen van laagdrempelige communicatiemiddelen.